FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  Univerzál 1l

  Univerzál - úklidový prostředek

  - Vysoce účinný prostředek na úklid a mytí nádobí

  Použití:
  Dávkujte 1-2 polévkové lžíce na cca 5 l teplé vody.

  Složení:
  Aniontové povrchově aktivní látky 15-30%, neiontové povrchově aktivní látky, kyselina citronová <5%, pomocné látky, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol,barvivo,parfém.

  Datum výroby (šarže) a spotřebujte nejlépe do: Datum spotřeby/šarže/ uvedeno na obale.

  Obsah: 5000ml

  Signální slovo: Nebezpečí.  H věty: H 318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H315 Dráždí kůži.

  P věty: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné rukavice.
  P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: fch0030     Obsah: 1000