FIKA partner s.r.o.
 
OBSAH KOŠÍKU
Položek: 0ks
Cena: 0.00 Kč

Vstup do košíku
 
 •   +420 731 558 625
 •  
  Úklidové pomůcky
  Drogerie a čistota
  Papíry a hygiena

  VANISH ODSTRAŇOVAČ SKVRN 1l bílý Zvětšit obrázek

  Dokumenty ke stažení:

   - Bezpečnostní list

  VANISH ODSTRAŇOVAČ SKVRN 1l bílý

  VANISH ODSTRAŇOVAČ SKVRN 1l bílý Odstraňovač skvrn Oxi Action bílý skvěle vybělí vaše prádlo.

  Signální slovo: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

  Indikace nebezpečí: Zdraví škodlivý. Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte sbělicí činidla na bázi chloru. Další informace: Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s chlórovými bělicími činidly.
  Objednávky pouze po telefonické dohodě
  Dostupnost: skladem ihned k odeslání     Katalogové číslo: dro2421     Obsah: